Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Wrocław
Ubezpieczenie lekarzy - dlaczego jest kluczowe w praktyce medycznej?

     autor:
artykuł sponsorowany
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Nie ulega wątpliwości, że zawód lekarza obarczony jest ryzykiem wyrządzenia pacjentom szkody. W sytuacji, gdy lekarz nie posiada ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a sąd uzna roszczenie lub z poszkodowanym pacjentem zostanie zawarta ugoda, obowiązkiem lekarza będzie wypłata odszkodowania lub renty z własnej kieszeni. Warto jednak wiedzieć, że konieczność posiadania ubezpieczenia OC regulują przepisy prawne. Kogo więc dotyczy obowiązkowe OC? Kiedy lekarz może wykupić ubezpieczenie dobrowolnie? Co obejmuje ubezpieczenie i ile wynoszą składki? Czytaj dalej i poznaj szczegóły polis OC dla lekarzy!
Ubezpieczenie lekarzy - dlaczego jest kluczowe w praktyce medycznej?

Ubezpieczenie lekarzy - dlaczego jest kluczowe w praktyce medycznej?
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Kiedy lekarz powinien posiadać ubezpieczenie OC?

Zgodnie z treścią ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością, a także zgodnie z obowiązującymi normami prawa. Warto jednak podkreślić, że jak każdy zawód, profesja lekarza wiąże się ryzykiem popełnienia błędu niosącego za sobą poważne konsekwencje. Do wyróżnianych w doktrynie błędów medycznych zaliczamy między innymi błąd diagnostyczny, polegający na niewłaściwym rozpoznaniu stanu zdrowia pacjenta, błąd techniczny, polegający na niewłaściwym wykonaniu czynności leczniczej, błąd terapeutyczny, będący ogółem czynności podejmowanych w konsekwencji postawionej uprzednio diagnozy, a także błąd organizacyjny powiązany ze złą organizacją pracy personelu medycznego. Każdy z wyżej wymienionych błędów może wiązać się z wyrządzeniem szkody pacjentowi, polegającej nie tylko na wdrożeniu niewłaściwego leczenia, ale także na błędnym przeprowadzeniu zabiegów, czy spowodowaniu jeszcze większego uszczerbku na zdrowiu. W najtrudniejszych sytuacjach błąd lekarski może doprowadzić nawet do śmierci pacjenta. W przypadku wyrządzenia szkody, pacjent może ubiegać się o wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia, zaś w przypadku śmierci pacjenta, o pieniądze może ubiegać się jego rodzina. W większości przypadków ubezpieczyciele wyróżniają trzy stopnie ryzyka zawodowego, w zależności od wykonywanych specjalizacji. Do najwyższego stopnia ryzyka zaliczamy specjalizacje zabiegowe, na przykład anestezjologię, chirurgię, czy położnictwo, a także medycynę ratunkową, czy neonatologię. Średni stopień ryzyka obejmuje specjalizacje lekarza dentysty, na przykład ortodoncję, protetykę stomatologiczną, czy stomatologię zachowawczą z endodoncją. Najniższy stopień ryzyka dotyczy pozostałych specjalizacji, na przykład onkologii. Ubezpieczenie lekarza jest zabezpieczeniem specjalisty na wypadek popełnienia jakiegokolwiek błędu medycznego. Regularne opłacanie składek zapewnia lekarzowi ochronę finansową, aby ten nie musiał płacić zasądzonego zadośćuczynienia lub renty z własnych środków. Warto wiedzieć, że zgodnie z prawem istnieją grupy lekarzy zobowiązanych do posiadania ubezpieczenia OC, podczas gdy część specjalistów może zdecydować się na dobrowolne wykupienie polisy.

Kogo dotyczy obowiązkowe ubezpieczenie OC?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza obejmuje wszystkich specjalistów świadczących usługi medyczne w formie działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami prawnymi, obowiązek posiadania ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności zawodowych. W przypadku gdy lekarz zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, obowiązek ubezpieczenia spoczywa na placówce medycznej, której zadaniem jest zabezpieczenie podmiotu leczniczego przed ewentualną koniecznością pokrycia kosztów odszkodowania lub postępowania sądowego.

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC

Obowiązkowa polisa OC obejmuje szkody wyrządzone przez lekarza w następie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Warto jednak pamiętać, że w większości przypadków obowiązkowe ubezpieczenie nie obejmuje sytuacji gdy szkoda:
  • Została wyrządzona przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu, a także w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej,
  • Polegała na uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu rzeczy,
  • Polegała na zapłacie kar umownych,
  • Powstała wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru,
  • Była następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeżeli nie były one udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub skutków jej leczenia.

Dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza - w jakich sytuacjach się sprawdzi?

Na dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza najczęściej decydują się specjaliści zatrudnieni na umowę o pracę lub na podstawie innych umów cywilnoprawnych, którzy chcieliby zabezpieczyć swoją posadę na wypadek wystąpienia niepożądanej sytuacji. Zgodnie z przepisami w razie wyrządzenia szkody przez pracownika przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest pracodawca. Lekarz zatrudniony na podstawie umowy o pracę zagrożony jest natomiast regresem do trzykrotnej wysokości swojego wynagrodzenia. Warto wiedzieć, że specjalista pracujący na podstawie umowy cywilnoprawnej musi liczyć się z regresem do pełnej wysokości szkody.

Zakres dobrowolnego ubezpieczenia OC

Zakres dobrowolnej polisy OC w większości przypadków obejmuje czynności zawodowe lekarza i lekarza dentysty, w tym czynności wykonywane w ramach wolontariatu, stażu, praktyk, czy rezydentury. Mowa tu o szkodach powstałych w następstwie udzielania świadczeń w Pogotowiu Ratunkowym, SOR lub Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej, a także o szkodach powstałych w następstwie przeniesienia choroby zakaźnej. Wielu ubezpieczycieli do zakresu dobrowolnego ubezpieczenia zalicza także szkody wynikające z naruszenia praw pacjenta, czy szkody wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy. Zakres rozszerzony ubezpieczenia często obejmuje także szkody rzeczowe oraz szkody powstałe w związku z posiadanym mieniem wykorzystywanym w działalności leczniczej. Warto wiedzieć, że zakres polisy może się różnić w zależności od wybranej oferty.

Ile wynoszą składki ubezpieczenia lekarza?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenia lekarzy wynosi 75.000 euro za jedno oraz 350.000 euro za wszystkie zdarzenia, do jakich doszłoby w okresie trwania ubezpieczenia. Wysokość składek jest niezależna od miejsca świadczenia usług. Oznacza to, że opłaty za obowiązkowe OC lekarskie nie będą zawyżane w przypadku wykonywania świadczeń w szpitalach lub na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia równe składki dla wszystkich lekarzy i dentystów. W przypadku ubezpieczenia dobrowolnego, wysokość miesięcznych składek może się różnić w zależności od wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, specjalizacji lekarza, zakresu i lokalizacji praktyki medycznej, a także od ilości i rodzaju zdarzeń objętych polisą. Przed wyborem dobrowolnej polisy OC, warto więc porównać oferty ubezpieczeń i wybrać polisę o najkorzystniejszym wariancie.

Jak wybrać ubezpieczenie OC lekarza?

Polisa odpowiedzialności cywilnej lekarza powinna zostać wykupiona z rzetelnego źródła, dlatego warto wybrać polecanego agenta ubezpieczeniowego, który dostarczy optymalną ofertę ubezpieczenia. Niezwykle ważne jest, aby agent specjalizował się w ofertach polis zawodowych, w tym OC lekarskiego. Dzięki nabytej wiedzy, specjalista będzie w stanie doradzić najkorzystniejszy wariant ubezpieczenia z uwzględnieniem ryzyka zawodowego, lokalizacji wykonywanej praktyki medycznej, czy ustalonej sumy gwarancyjnej polisy.

Ubezpieczenie OC lekarza - podsumowanie

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza dotyczy wszystkich specjalistów prowadzących własną działalność gospodarczą. Możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia obejmuje z kolei lekarzy zatrudnionych w placówkach medycznych na podstawie umowy o pracę. Choć placówki zobowiązane są do wykupienia ubezpieczenia, warto zabezpieczyć się dodatkowo na wypadek konieczności pokrycia kosztów prawnych lub odszkodowań. Poszukując idealnego wariantu ubezpieczenia, warto wziąć pod uwagę zakres polisy oraz wysokość miesięcznych składek, aby OC spełniało wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów.

MRo © 2007 - 2024 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Piątek 19 kwietnia 2024
Imieniny
Alfa, Leonii, Tytusa

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl